Regulamin konkursu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Organizatorem konkursu są Salony Optyczne Wrzos.
 2. Celem Nagrody jest wyróżnienie osób interesujących się dobrem dzieci.
 3. Nagroda przyznawana jest co miesiąc do odwołania.
 4. Nagrodę stanowią:
  1. pierwsza nagroda – bon na okulary w wysokości 100zł + zestaw Zeiss do czyszczenia szkieł + indywidualny grawerunek na szkle
  2. druga nagroda bon na okulary w wysokości 50zł

ZASADY KONKURSU

§ 2.

1. kup kompletną parę okularów w Salonie Optycznym Wrzos na ulicy Koziej,

2. wykonaj pracę plastyczną na temat „Św. Mikołaj też nosi okulary”

3. praca może być wykonana dowolną techniką

4. prace plastyczne będą oceniane w 3 grupach wiekowych

    0-5 lat, 6-10 lat, 7-15 lat

5. czas trwania promocji 01.12.2017 do 22.12.2017

6. ogłoszenie wyników nastąpi 29.12.2017 na stronie internetowej …

7. nagrody to 3 komplety wejściówek do kina, dla dziecka i opiekuna/osoby dorosłej

8. aby wziąć udział w konkursie wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna

9. nagrodzone prace plastyczne będą opublikowane na stronie internetowej

TRYB ZGŁASZANIA ODPOWIEDZI KONKURSOWYCH

§ 3.

 1. Udział w Konkursie mogą brać osoby w wieku powyżej 15 lat.
 2. Jedna osoba może przesłać na konkurs jeden tekst.
 3. Termin nadsyłania zgłoszeń jest do ostatniego dnia miesiąca, do godziny 24.00. Liczy się fizyczne dotarcie odpowiedzi.
 4. Format odpowiedzi to minimum 2 zdania.
 5. Prace nadsyłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.
 6. Odpowiedź może być nadesłana e-mailem lub listem pocztowym. Musi zawierać również imię i nazwisko oraz adres zamieszkania by wysłać nagrodę.
 7. Zgłoszenia należy przesyłać na adres (podany w Ogłoszeniu konkursu).

TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY

§ 4.

 1. Konkurs składa się z 3 etapów:
  1. etap pierwszy – weryfikacja nadesłanych prac pod względem zgodności z tematem,
  2. etap drugi – wytypowanie 3 prac.
  3. etap trzeci – wybór kolejności w nagrodzeniu
 2. Z udziału w konkursie wyklucza się prace, których autorami lub współautorami są:
  1. właściciele i pracownicy firmy Salony Optyczne Wrzos.
  2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania wszystkich nagród.
 3. Nagrody zostaną przekazane za pomocą przesyłki pocztowej i ogłoszone na stronie w Ogłoszeniu Konkursu w sobotę. Nagrody zostaną wysłane w najbliższy poniedziałek po ogłoszeniu wyników.

JURY

§ 5.

 1. Jury konkursu składa się z właścicieli i wybranych pracowników firmy.
 2. 2. Obrady jury są tajne.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Osoby biorące udział w konkursie, przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych tzn. imię i nazwisko (w celu ogłoszenia wyników).
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.